Click N GO

时光倒流

目前离SPM大考还剩12天

之前还说离大考还有 1个月 ,转眼间就还剩20天不到
今天突然心血来潮想在考试前来写一篇文章 
提醒自己 告诉未来的自己 ; 曾经对自己说过的话
在这两天,我把时间都花在修改OPS介绍的部分
不够还是有拿出时间去K书;

加油吧 ! 

SPM 我不能输 ! 


‘‘  THINK ABOUT YR RESPONSIBILITY
     THINK ABOUT YR RESULT
     THINK ABOUT YR FUTURE                  ’’  


   Thanks to who r telling me this , I love u